KC Liestal

Highlights aus der Geschichte des KC Liestal 

21.11.1968 Organisation des KC Liestal Patenclub: KC Basel
15.03.1969 Charter Night Hotel Engel, Liestal
1973 / 1974 Lt. Governor:   Christof Schaertlin
1977 / 1978 Governor:   Christof Schaertlin
1977 / 1978 Lt. Governor:   Alfred Oberer
1980 / 1981 Präsident KIE:   Christof Schaertlin
1982 / 1983 Lt. Governor:   Eduard Mettler
21.02.1987 Gründung des KC Oberbaselbiet Patenclub: KC Liestal
04.06.1988 Gründung des KC Birstal Patenclub: KC Liestal
1989 / 1990 Lt. Governor:   Alfred Meier
1999 / 2000 Lt. Governor:   Heinz Frech
2002 / 2003 Governor:   Heinz Frech
2010 / 2011 Lt. Governor:   Werner Baumann